Schlocktoberfest 666 – Day 31: Prince of Darkness

Schlocktoberfest V – Day 31: Phantom of the Paradise