Schlocktoberfest V – Day 31: Phantom of the Paradise